วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

01/06/55

ภาคเช้า
                 – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10.30 น.ห้อง ป.2/1
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10.30-11.30 น.ห้อง ป.2/3
 ภาคบ่าย    
- บันทึกการสอนและเก็บภาพของรายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน
- ตรวจแบบฝึกของนักเรียนชั้น ป. 2

31/05/55

ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11.30 น.ห้อง ป.2/3
 ภาคบ่าย
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14.00-15.00 น.ห้อง ป.2/1