วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

30/05/55

ภาคเช้า
ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
  -   - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10.30 น.ห้อง ป.2/1 เฉลยแบบฝึกหัดและให้นักเรียนเขียนคำและความหมายของคำ
ภาคบ่าย    
     -เข้าร่วมประชุม กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)ในเรื่อง
                            -งบประมานของโรงเรียน
                            -งานบริหารต่างๆของโรงเรียน
                            -ภาระงานของโรงเรียน
                             -โครงการต่างๆของโรงเรียน

29/05/55

ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10.30 น.ห้อง ป.2/3 เฉลยแบบฝึกหัดและให้นักเรียนเขียนคำและความหมายของคำ
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10.30-11.30 น.ห้อง ป.2/1 เฉลยแบบฝึกหัดและให้นักเรียนเขียนคำและความหมายของคำ

ภาคบ่าย
-ตรวจงานของนักเรียนชั้นป 2
-ช่วยครูพี่เลี้ยงแยกใบงานตามแผน    

28/05/55

ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10.30 น.ห้อง ป.2/1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสื่อทักษะภาษา
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10.30-11.30 น.ห้อง ป.2/3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเลือกคำในหนังสื่อภาษาพาทีพร้องแต่งประโยค
ภาคบ่าย    
- ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการเวลา  15:30-16.30น .เกี่ยวกับภาระงานในเรื่องการทำโครงการทางวิชาการ

25/05/55

ภาคเช้า
                 – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา  08:45น .หลังจากการคุมแถวเสร็จเพื่อแจ้งภาระงานและข้อตกลงต่างๆ
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10.30 น.ห้อง ป.2/1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสื่อทักษะภาษาบทที่1
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10.30-11.30 น.ห้อง ป.2/3ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสื่อทักษะภาษาบทที่1

 ภาคบ่าย    
-          บันทึกการสอนและเก็บภาพของรายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน
-          ตรวจแบบฝึกของนักเรียนชั้น ป. 2

24/05/55

ภาคเช้า
  – ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
 - รองผู้อำนวยการเรียกประชุมเวลา  09:00น.
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:3011.30 น.ห้อง ป.2/3ให้นักเรียนทำแบบฝึกเรี่องการแจกลูกสะกดคำ
 ภาคบ่าย
  - สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 5 เวลา 14.00-15.00 น.ห้อง ป.2/1ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการแจกลูกสะกดคำ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

23/05/55


ตอนเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
  - รับนักเรียนหน้าประตู
   - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น .๒/๑,๒/๓
                - สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 2 เวลา09.30-10.30 นักเรียนชั้น ป.2/1
 
ตอนบ่าย
-ดูแลเด็กอนุบาล  
 -สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 5 เวลา14.00-15.00 นักเรียนชั้น ป. ๒/๓

22/05/55


ภาคเช้า
ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - รับนักเรียนหน้าประตู
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น .๒/๑,๒/๓
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 2 เวลา 09.30-10:30 นักเรียนชั้น ป.๒/๓
- สอนวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา 10:30-11:30 นักเรียนชั้น ป.๒/๑
ภาคบ่าย
- เวลา13.00 ทำโครงสร้างแผนภูมิของนักศึกษา
- เวลา14.00แจกนมให้กับเด็กอนุบาล

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

21/05/55


 ภาคเช้า
               -ลงชื่อการปฏิบัติการ
                 - รับนักเรียนหน้าประตู
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๒/๑,๒/๓
- สอนในรายวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยง ในคาบที่ 2 เวลา09.30-10.30 นักเรียนชั้น ป.๒/๑ให้นักเรียนทำงานเลือกคำในหนังสื่อภาษาพาทีคนละ 10 คำพร้อมแต่งประโยค
-  สอนในรายวิชาภาษาไทยในคาบที่ 3 เวลา10.30-11.30 นักเรียนชั้น ป.๒/๓
               ภาคบ่าย
-เวลา13.00 วางแผนการทำโครงสร้างแผนภูมิของนักศึกษา
-เวลา14.00แจกนมให้กับเด็กอนุบาล